TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Tohumculuk Sektörü Etik Kuralları

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ETİK  KURALLARI
 
1. AMAÇ VE KAPSAM
Çalışmalarımızda yol gösterici olması ve davranış standartlarımızı oluşturması amacıyla etik kurallarımızın belirlenmesine ihtiyaç vardır. Amaç,Birlik organlarına seçilmiş üyelerin,TÜRKTOB’u temsil edenlerin ve üyelerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarını belirlemek, uygulanmasında yardımcı olmak ve olası çıkar çatışmalarını önüne geçerek  toplumda sektör ile ilgili olumsuz izlenim oluşmasını önlemektir.
 
2. TÜRKTOB ETİK KURALLARI
TÜRKTOB etik kuralları, Birlik organlarına seçilmiş üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenleri, üyeleri, üyelerin kayıtlı üyelerini ve çalışanlarını kapsar.
TÜRKTOB organ üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenler ve üyeler  birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.
 
2.1. Dürüstlük ve Tarafsızlık
Her kişi ve kurum yaptığı işte dürüst ve tarafsız davranmayı ilke edinmiştir.
 
2.2. Karşılıklı Saygı ve Güven
İlişkiler, karşılıklı saygı ve güven esasına dayalıdır.
 
2.3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı
Tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı esastır.
 
2.4. Kaynakların Doğru Kullanımı
Her türlü malzeme sadece iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.
 
2.5. Çıkar Çatışmaları
Karşılıklı olarak çıkar çatışmalarına girmeden görev yapmak esas ilkedir. Herkes kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat konusunda dikkatli davranmalıdır.
 
2.6. Sorumluluk
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmelidir.
 
2.7. Fırsat Eşitliği
Her türlü faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.   
 
2.8. Pozitif Yaklaşım
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir. 
 
2.9. Gizlilik
Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.
 
2.10. Misyon ve Değerlere Bağlılık
Her türlü hizmet ve çalışmalarda Birlik değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.
 
3. YAPTIRIMLAR
Kişiler ve kurumlar herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda konuyu ilgili birliklere yazılı olarak bildirir.
 
Bu bildirimler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurullarının görüşüne sunulur. Yönetim Kurulları disiplin ile ilgili olanları Disiplin Kuruluna, disiplin ihlalleri haricindekileri de Hakem Kuruluna havale eder. Yönetim Kurullarınca içeriği etik konusu olarak değerlendirilmeyen bildirimler için Genel Sekreterce kişiye geri bildirimde bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.Birlik çalışanlarının etik dışı davranışları tabi oldukları personel yönetmeliğine göre değerlendirilir.
 
TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ETİK KURALLARI