Page 10 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 10

8


       ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞINA DAYANIKLI

       FARKLI AMAÇLARA YÖNELİK F MELEZ ARMUT ISLAHI
                               1


        Doç. Dr. Yasem n EVRENOSOĞLU , Araş. Gör. Kerem MERTOĞLU , Prof. Dr. Adalet MISIRLI , Prof. Dr. Yeş m AYSAN ,
                                   1
                      1
                                              2
                                                        3
        Prof. Dr. H kmet SAYGILI , Araş. Gör. Dr. N hal ACARSOY BİLGİN , Emre AKKURT , Ahmet Kürşat ÖLMEZ ,
                  4
                                          1
                                                    1
                                   2
        Mücah d Furkan YEŞİLBAŞ , Ers n BAŞ F gen BAŞTAN ECER 5
                   1
                        5,
        1. Esk şeh r Osmangaz Ün vers tes , Z raat Fakültes , Bahçe B tk ler Bölümü, Esk şeh r
        2. Ege Ün vers tes , Z raat Fakültes , Bahçe B tk ler Bölümü, İzm r
        3. Çukurova Ün vers tes , Z raat Fakültes , B tk Koruma Bölümü, Adana
        4. Ege Ün vers tes , Z raat Fakültes , B tk Koruma Bölümü, İzm r
        5. S.S. Bademl F dancılık Tarımsal Kalkınma Kooperat f , Ödem ş/İzm r
          yevrenosoglu@ogu.edu.tr
       Armut, dünyada yaprağını döken meyve türler  çer - nell kle kontrollü melezlemeler kullanılmaktadır (Evre-
      s nde elmadan sonra en çok üret len meyved r. Son yıl- nosoğlu ve ark., 2019). Melezleme ve serbest tozlanma
      larda muhafaza ve şleme mkânlarının gel şmes f yatla- sonucu elde ed len armut genot pler n n E. amylovora’ya
      ra olumlu yansımış, f yat dalgalanmalarının azalmasıyla  duyarlılık düzeyler  se sun  nokulasyonla testlenmekte-
      b rl kte armut ç ftç lerce terc h ed len b r ürün hâl ne gel- d r (Bergamasch et al 2006).
      m şt r. N tek m son 20 yılda armut üret m hızla artarak
      25 m lyon tona ulaşmıştır (FAO, 2017). on tona ulaşmıştır (FAO, 2017). on tona ulaşmıştır (FAO, 2017).
      25 m lyon tona ulaşmıştır (FAO, 2017).
      25 m ly                            Ülk
      25 m ly
                                     Ülkem zde meyve çeş d ve anaç ıslahı konu-
                                     Ülkem zde meyve çeş d ve anaç ıslahı konu-em zde meyve çeş d ve anaç ıslahı konu-
                                     sunda yapılan çalışmalar kısıtlı olup gel şt r -
                                     sunda
                                     sunda yapılan çalışmalar kısıtlı olup gel şt r - yapılan çalışmalar kısıtlı olup gel şt r -
       Armut üret m n n opt mum düzeyde seyredeb lme-et m n n opt mum düzeyde seyredeb lme-
       Armut ür
                                     len çeş t sayısı çok azdır. Esk şeh r Osmangaz
       Armut üret m n n opt mum düzeyde seyredeb lme-       len çeş t sayısı çok azdır. Esk şeh r Osmangaz çeş t sayısı çok azdır. Esk şeh r Osmangaz
                                     len
                                       Ün vers tes , Z raat Fakültes nde Bademl
                                       Ün vers tes , Z raat Fakültes nde Bademl ers tes , Z raat Fakültes nde Bademl
      s  ç n armudun en yıkıcı hastalığı olan ateş yanıklığı yıkıcı hastalığı olan ateş yanıklığı  Ün v
      s  ç n armudun en
      s  ç n armudun en yıkıcı hastalığı olan ateş yanıklığı
                                         F dancılık
      le mücadeleye büyük önem ver lmel d r. K myasal ye büyük önem ver lmel d r. K myasal  F dancılık ve Tarımsal Kalkınma Koope-
                                         F dancılık ve Tarımsal Kalkınma Koope- ve Tarımsal Kalkınma Koope-
      le mücadeleye büyük önem ver lmel d r. K myasal
      le mücadele
                                          rat f  le on yılı aşkın süred r ortaklaşa
      mücadelede kes n çözümün bulunamamış olması,
      mücadelede k
      mücadelede kes n çözümün bulunamamış olması, es n çözümün bulunamamış olması,  rat f  le on yılı aşkın süred r ortaklaşa
      öner len k myasalların ekos steme ve canlı sağ-
      öner len k myasalların ekos steme ve canlı sağ-yasalların ekos steme ve canlı sağ-
      öner len k m                              yürütülen ateş yanıklığı hastalığına
                                          yürütülen ateş yanıklığı hastalığına
      lığına zarar vermes , gümrük kontroller nde
      lığına zarar vermes , gümrük kontroller nde zarar vermes , gümrük kontroller nde  dayanıklı armut çeş tler n n ıslahı ça-
      lığına
                                          dayanıklı armut çeş tler n n ıslahı ça-
      kalıntıların çıkması ve organ k yet şt r c l -
                                         lışmaları sonucunda
      k
                                         lışmaları sonucunda elde ed len ge-
      kalıntıların çıkması ve organ k yet şt r c l -alıntıların çıkması ve organ k yet şt r c l - lışmaları sonucunda elde ed len ge- elde ed len ge-
      ğ n her geçen gün daha çok önem ka-
      ğ n her geçen gün daha çok önem ka- geçen gün daha çok önem ka-
      ğ n her                              ne
                                       net k materyal hem Esk şeh r’de hem de t k materyal hem Esk şeh r’de hem de
                                       net k materyal hem Esk şeh r’de hem de
                                      İzm r’de bulunan ıslah parseller nde korun-de bulunan ıslah parseller nde korun-
                                      İzm r’
      zanıyor olması; hastalığın kontrolünde,             İzm r’de bulunan ıslah parseller nde korun-
      zanıy
      zanıyor olması; hastalığın kontrolünde, or olması; hastalığın kontrolünde,
                                     makta ve bu konuda değerlend rmeler devam
                                     makta
      dayanıklı çeş t, anaç ve ara anaçların yanıklı çeş t, anaç ve ara anaçların
      dayanıklı çeş t, anaç ve ara anaçların             makta ve bu konuda değerlend rmeler devam ve bu konuda değerlend rmeler devam
      da
                                      etmekted r.
                                      etmekted r.tmekted r.
      kullanımını öne çıkarmaktadır. Tüm               e
      bunlara st naden, ateş yanıklığına
                                        B tk sel Materyal
                                        B tk sel Ma
      dayanıklı çeş t ıslahının üzer nde                 B tk sel Materyalteryal
      durulması gerekt ğ ne d kkat çek l-
                                         Çalışma materyal n , Magness, Santa
      mekted r (Faz o et al., 2015; Keller-                 Çalışma
                                         Çalışma materyal n , Magness, Santa materyal n , Magness, Santa
                                        Mar a, Akça, K efer, Mustafa Bey ve W l-
      hals et al., 2017).                         Mar a, Akça, K efer, Mustafa Bey ve W l- Akça, K efer, Mustafa Bey ve W l-
                                        Mar a,
                                       l ams ç
                                       l ams çeş tler n n ana; Akça, Ankara, Con-
                                       l ams çeş tler n n ana; Akça, Ankara, Con-eş tler n n ana; Akça, Ankara, Con-
       Ateş yanıklığına dayanıklılığın po-teş yanıklığına dayanıklılığın po- f ference, Güz, Ka ser Alexandre, K efer, Santa erence, Güz, Ka ser Alexandre, K efer, Santa
       A
       Ateş yanıklığına dayanıklılığın po-
                                       ference, Güz, Ka ser Alexandre, K efer, Santa
      l gen k,                            Mar a, W ll ams, L mon, Moonglow, Bursa ve W ll ams, L mon, Moonglow, Bursa ve
      l gen k, mekan zmasının da karmaşık
      l gen k, mekan zmasının da karmaşık mekan zmasının da karmaşık
                                      Mar a,
                                      Mar a, W ll ams, L mon, Moonglow, Bursa ve
      olması sebeb yle ıslah çalışmalarında ge-
      olması sebeb yle ıslah çalışmalarında ge- ge-
      olması sebeb yle ıslah çalışmalarında             Taş çeş tler n n tozlayıcı olarak bel rlend ğ 44
                                     Taş çeş tler n n tozlayıcı olarak bel rlend ğ 44 aş çeş tler n n tozlayıcı olarak bel rlend ğ 44
                                     T
                                                   www.turktob.org.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15