Page 3 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 3

TOHUMCULUĞUMUZUN                      1
                     DEĞERLENDİRİLMESİ VE HAYALLERİMİZ
                                                 M ktat OLGUN
                              Türk ye Tohumcular B rl ğ Yönet m Kurulu Sayman Üyes
                                              let s m@turktob.org.tr      Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Kıymetl Okurlar,   lama oranı artarak %75-85 dolaylarına çıkmıştır. Bugün ülkem zde
                                tohumculukla lg l faal yette bulunan b n c varında f rma vardır.
      Tohumculuk sektöründe 25 yılı ger de bırakan, acı tatlı pek çok
     olaya şah tl k eden ve ç n zden b r olarak bugün sektörümüzün  Ülkem z tohumculuğunda elbette k her şey sorunsuz değ l, bazı
     kısa b r değerlend rmes n  yapmak ve hep m z n ortak hayal n
     paylaşmak st yorum. Çünkü hep n z n b ld ğ g b bugüne nasıl ge- sorunlarımız var. Ancak bu sorunların çözümsüz olduğuna nanmı-
     l nd ğ n b lmezsek genel manzarayı göremez, sektörümüz le lg l  yoruz. B rl kte düşünerek, çalışarak ve sam m b r şek lde ş b rl ğ
     güzel hayaller kuramaz ve yarınlarda daha mutlu olamayız.  yaparak her sorunun üstes nden geleb leceğ m ze olan nancımız
                                tamdır. Bu bağlamda sektörümüzle lg l öner ler m z şöyle fade
      B l nd ğ üzere tohumculuk; yen b tk çeş tler n n ıslahı, tesc l ,  etmek st yorum:
     üret m , şlenmes , kontrolü ve sert f kasyonu, dağıtımı ve bunlarla
     bağlantılı tüm faal yetler kapsar. Ülkem z, lk günden ber bu sek- *Sektörde ürün çeş tlemes ne g tmel y z, tüm dünyaya satacak
     törün önem n tesp t etm ş ve çalışmalara başlamıştır. Cumhur yet
     Dönem ’nde lk olarak tohum üretme stasyonları kurulmuş ve ıs-     b r şeyler m z olmalıdır.
     lah çalışmaları başlamıştır. 1963 yılında 308 sayılı “Tohumlukların  *Tohumluk ht yacımızı öncel kle kend genet k kaynaklarımız-
     Kontrol ve Sert f kasyonu Hakkındak Kanun” çıkmış ve T. C. Tarım   dan sağlamalıyız.
     Bakanlığı tohumculuk konusunda yetk lend r lm şt r.   *Kend b l m nsanımızla çalışmalı kend b lg b r k m m z
                                  oluşturmalıyız.
      1980’l yıllara kadar çeş t gel şt rmede, üret mde ve dağıtımda
     kamu kuruluşları ağırlıktayken, 1983-1984 yıllarında tohumluk t- *Ürünler m z uluslararası tüm pazarlarda tanıtmalı, pazarlama-
     halatının ve f yatlandırmanın serbest bırakılmasıyla özel sektörün     nın b r yolunu bulmalıyız.
     önü açılmıştır. Bu konudak yasal ve dar engeller n kaldırılması so- *Teknoloj y yakından tak p ederek yen l klere hızlı adapte
     nucunda, özel tohumculuk kuruluşları doğrudan doğruya t car to-  olmalıyız.
     humluk thal ed p yüksek ver ml tohumlukları ç ftç m z n h zmet ne  *Tohumlarımız uluslararası standartlara uygundur ve
     sunmuştur. Ayrıca çeş t ve materyal thalatı le yurt ç nde çoğaltma   kal tes nden şüphe ed lmemel d r.
     ve ıslah mkânları sağlanmıştır.            *Kamu (Bakanlık) - ün vers te – özel sektör ş b rl ğ n en üst

                                  düzeye çıkarmalıyız.
      Bunu tak ben, 1985 yılında çıkarılan tohumculuğun teşv k ed l-
     mes ne yönel k b r kararname le de özel sektör tohumculuğunu  *Ç ftç n n talepler ne ve kl m değ ş kl ğ ne uygun çeş tler
     teşv k ed c b r d z tedb rler ve teşv kler uygulamaya konulmuştur.   gel şt rmel y z.
     Bu suretle hızla gel şen tohumculuk sektöründe, gel şen şartlara  *Ad l ve şe af rekabetten asla vazgeçmemel y z.
     uygun olarak 2006 yılında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu çıka- *Kayıt dışılığa, yanlışa ve kontrol dışı faal yetlere müsaade
     rılmıştır. Bu Kanun’un çıkmasından sonra özel sektörün tohumluk   etmemel y z.
     üret m ndek payı da artmaya başlamıştır. 2002 yılında 145 b n ton  *Sektörün s v l toplum yapısını güçlend rmeye ve doğruları
     olan yıllık toplam üret m m ktarı, 2018 yılı t barıyla 1 m lyon tona
     çıkmıştır. Bu sürede tohumculuk endüstr s nde faal yet gösteren   söylemeye devam etmel y z.
     ş rketler n büyüme, gel şme ve rekabet güçler n arttırmalarına pa-
     ralel olarak Türk ye’n n dünya tohumluk t caret nden aldığı payın  Bunları yapab l rsek hem sektörümüz hem de ülke tarımı ç n
     artması mümkün olmuştur.               yarına da r çok güçlü umutlar beslemeye devam edeb l r z. Tohum
                                sektörü, büyüdükçe nsanımıza daha çok ş daha çok aş sağlaya-
      C rosu 60 m lyar ABD dolarına yaklaşan tohumculuk sektörü  caktır ayrıca hem ülke tarımına hem de dünya tarımına katkı sağla-
      ç nde ülkem zdek tohumculuğun pazar büyüklüğünün 1.2 m lyar  maya devam edecekt r. Bu stratej k sektöre katkı sağlayan herkes
     ABD dolarına ulaştığı tahm n ed lmekted r. Türk ye, Avrupa, Orta
     Doğu ve Orta Asya da dâh l olmak üzere, 86 ülkeye tohumluk hraç  de bu katkının onurunu yaşayacaktır.
     etmekted r. Türk ye, tohum pazarının büyüklüğü le dünyada lk 10
     ülken n çer s nde yer almaktadır. Ayrıca hracatımızın, thalatı karşı-             Selam ve saygılarımla...

     www.turktob.org.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8