Page 4 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 4

2


                         BAŞLARKEN


                                              Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM
                                        TÜRKTOB Derg s Genel Yayın Yönetmen
                                               my ld r mkm@gma l.com

       TÜRKTOB Derg s ’n n Değerl Okurları,        Derg s 'n n çalışanları ve yen yayın kurulu üyeler adına
                                 kend s ne teşekkür ed yorum.
       Türk ye’y  besleyen ve süsleyen, tüm sektörler  ç -
      ne alan Türk ye Tohumcular B rl ğ (TÜRKTOB) 11. yılını  TÜRKTOB Yönet m Kurulu tarafından Ahmet ağabey-
      doldurdu. TÜRKTOB; genç b r kurum olmasına rağmen   den sonra TÜRKTOB Derg s ’n n genel yayın yönetmen-
      tohumda, f dede, f danda ve süs b tk ler nde, b tk ısla- l ğ görev bana öner ld . Bu tekl ften dolayı TÜRKTOB
      hında, üret mde, sanay de ve pazarlamada kend ne bağlı  Yönet m Kurulu Başkanı Savaş AKCAN’a ve Yönet m Ku-
      alt b rl klere üye olan f rmalarla büyük b r başarı graf ğ  rulu üyeler ne teşekkür ed yorum. Ayrıca TÜRKTOB Der-
      yakalamıştır. Şüphes z k bu başarıda TÜRKTOB perso-
      nel n n de özver l çalışmasının çok öneml b r payı vardır.  g s ’ne yayımlandığı lk günden t baren katkı sağlayan
                                 herkese ve dönem n yayın kurulunun değerl üyeler ne

       TÜRKTOB, 7 alt b rl ğ  le Türk tohumculuğuna h zmet  teşekkür eder m. Derg m z n yayın kurulu yen  s mler le
      ederken faal yetler n anlatmak, Türk tohumculuğunda  yen den oluşturulmuştur. Yen yayın kurulu her alt b r-
      karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara çözüm öner ler - l kten b r tems lc den ve alanlarında tanınan çok değerl
      n paylaşmak ç n b r derg ye ht yaç duydu. Bu amaçla,  akadem syenlerden oluşmaktadır. TÜRKTOB Derg s , ya-
      TÜRKTOB Türk ye Tohumcular B rl ğ Derg s adlı der-  pılacak b rkaç format değ ş kl ğ yle yayın hayatına devam
      g n n çıkarılmasına karar ver ld . Derg n n 2. sayısından  edecekt r.
      t baren genel yayın yönetmenl ğ ne Prof. Dr. S. Ahmet
      BAĞCI ağabey m z get r ld . Ser n kl m tahılları ıslahı ve  B l nmes gerek r k vatan toprağını gelecek nes ller
      yet şt r c l ğ alanında çok başarılı olan Ahmet ağabey, ay-  ç n k meslek korur. Bunlar askerl k ve z raatçılıktır. As-
      rıca BİSAB’ın çıkardığı Ek n Journal of Crop Breed ng and  kerler toprağın bağımsızlığını ve güvenl ğ n , z raatçılar
      Genet cs Derg s ’n n ed törlüğünü yapmaktadır. Ahmet ağa-  se ver ml l ğ n ve sürdürüleb l rl ğ n sağlar. Bu ves le le
      bey n yönet m nde sek z yıl çer s nde çer k olarak zeng n ve  şanlı ve kahraman Türk ordusunun ülkem z n bekasını,
      b lg dolu 29 sayı ve 3 ek çıkarıldı. Ahmet ağabey uzun süren
      h zmet n ardından genel yayın yönetmenl ğ görev nden  bölünmez bütünlüğünü ve uluslararası arenada haklı
      ayrıldı. Buradak ayrılmak f l n uzaklaşmak anlamında değ l  davasını göstermek amacıyla PYD/PKK terör örgütüne
      de “bayrak devr ” anlamında kullanmak daha doğru olacak- karşı Sur ye’n n kuzey nde başlattığı Barış Pınarı Ha-
      tır. Derg de yayın kurulu üyes olarak bulunduğum süre  rekâtı’nda yanında ve destekç s olduğumuzu b ld r r,
      zarfında kend s n n b lg b r k m nden çok yararlandım.  kahramanlarımızı asker selamı le selamlarız.
      Bundan sonra da b lg s yle ve tecrübes yle yanımızda
      olacağına nanıyorum. H zmetler nden dolayı TÜRKTOB               Başarılı b r yayın hayatı d leğ yle ...

                                                   www.turktob.org.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9