Page 6 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 6

4       ÖNCESİYLE VE SONRASIYLA BUĞDAY HASADI        Aytek n AKSOY
        TASACO Tarım Sanay ve T caret AŞ, Antalya
        Araş. Gör. Mehmet TEKİN
        Akden z Ün vers tes Z raat Fakültes Tarla B tk ler Bölümü, Antalya
        Prof. Dr. Taner AKAR
        Akden z Ün vers tes Z raat Fakültes Tarla B tk ler Bölümü, Antalya
        tanerakar@akden z.edu.tr


       Buğday hasadı, çeş t seç m ve o çeş d n sert f ka-
      lı tohumunun ek m  le başlayan ve bakım şlemler yle
      sürdürülen b tk sel üret m n son halkası olmakla b rl kte
      un ve rm k endüstr s  ç n kal tel ham madde üret m n n
      başlangıcını da oluşturmaktadır. Bu nedenlerle hasat
      önces , hasat dönem ve hasat sonrası atılacak adımlar
      tane ver m n ve kal tes n öneml ölçüde etk lemekted r.
       Ülkem zde buğday hasadı dend ğ nde akla lk ge-    Bununla b rl kte buğday hasadı sadece hasattak
      len konu hasat kaybı ve bunun nasıl önleneceğ d r.  tane kayıplarından baret değ ld r. Ülkem zde borsa-
      Uzun süred r yapılan b çerdöver sürüş eğ t mler , ha- ların yaygınlaşmasıyla ve TMO’nun p yasa düzenle-
      sat sırasında tarım teşk latlarınca yapılan b çerdöver  y c konuma gelmes yle kal tel ham maddeye talep
      kontroller ve b çerdöver teknoloj s ndek gel şmelerle  artmakta, un ve rm k endüstr s yen kal te kr terler -
      bu kayıplar %1-2’n n altına çek lmeye çalışılmaktadır.  ne göre alım yapmaktadır. Ç ftç ler m z n sektörün bu
      Sadece %1’l k tane kaybının b le 200.000 tonluk ürün  talepler n karşılaması ve ürünler n pazara değer nde
      kaybına ve yaklaşık 200.000.000 TL ekonom k kayba   sunab lmes  ç n hasat önces nde, hasat dönem nde ve
      yol açacağı göz önüne alındığında bu konudak çalış-  hasat sonrasında alması gereken önlemler vardır.
      maların hız kes lmeden devam etmes gerekmekted r.

                                                   www.turktob.org.tr
                                                   www.turktob.org.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11