Page 7 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 7

5


     A. Hasat Önces Önlemler

     1. Protein Oranını Arttırmanın Yanında        3. Embriyo Kararması ve Akçıllaşmayı
       Uygun Sertlikte ve Protein Kalitesi Yüksek      (Dönme) Giderici Uygulamalara
       Çeşitlerle Üretime Başlanmalıdır           Yönelinmelidir


      Ülkem zde son yıllarda gerek TMO'da gerekse borsa-  Ülkem z genel nde buğday tarımının yapıldığı alan-
     larda alım barem nde prote n oranına dayalı alım yapıl- ların %25-30’a kadarı sulanmaktadır. Embr yo ka-
     ması, tane kal tes  ç n öneml b r adım olmasına rağmen  rarması genel olarak yüksek azot dozu kullanılması
     prote n oranının kalıtım dereces n n düşük olması ve  ve son sulamanın gec kt r lmes durumunda yaygın
     azot uygulama dozu ve zamanıyla da prote n oranının  olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda hedef ver -
     arttırılab lmes o ürünün yeterl prote n (glüten) kal tes - me uygun b r b ç mde azot uygulaması yapılırken son
     ne sah p olacağı anlamına gelmemekted r. Özell kle ek- sulama, hamur olumun sonuna doğru b t r lmel d r.
     mekl k buğdayda glüten kal tes yüksek çeş tle üret m  Özell kle makarnalık buğdayda, kısmen de ekmekl k
     yapılmak sten rse üret me başlamadan Anadolu beyaz  buğdayda son sulamanın hamur olum dönem n n so-
     veya kırmızı sert gruptan çeş tler seç lmel ve hedefle- nuna bırakılması ve hedef ver me uygun azot dozu ye-
     nen ver me ulaşacak düzeyde azot dozuna ve zaman   ters zl ğ  le azotlu gübren n sulu koşullarda 3’e ve 4’e
     uygulamasına d kkat ed lmel d r. Bu bağlamda prote n  bölünmemes akçıllaşmayı (dönme) artırmaktadır. Son
     oranını da stenen düzeye çıkarmak ç n özel kle azot  sulamanın hamur olumun sonuna bırakılması ve azot
     uygulaması sulu koşullarda en az 3-4'e, kuru koşullarda  dozunun arttırılması makarnalık buğdayda da embr -
     da en az 2-3’e bölünerek yapılmalıdır.        yo kararmasını hızlandırmaktadır.


     2. Yatmaya Yol Açacak Bakım İşlemler�ne        4. Süne Mücadeles�nde
        D�kkat Ed�lmel�d�r                  Tav�z Ver�lmemel�d�r


      Sulanan koşullarda yüksek ver m n hedeflend ğ    Glüten kal tes yüksek çeş t ve uygun azotlu gübre
     alanlarda mutlaka yarı bodurluk genler n  çeren çeş tler  yapılmasına karşın özell kle ekmekl k buğdayda süne
     seç lmel d r. Kuru koşullar ç n seç len uzun boylu çeş t- mücadeles n n hmal ed lmes , tane kal tes n n bozul-
     lerle yüksek ver m hedeflenmes durumunda yatma so-  masına ve alım f yatlarının düşmes ne neden olmak-
     runlarıyla sık sık karşılaşılmaktadır. Hele, yatmanın ba- tadır. Bu nedenle başaklanma evres önces buğday
     şaklanma dönem nde ve önces nde meydana gelmes    tarlaları daha sık gözden geç r lerek tarlaların zarar
     durumunda b n tane ve hektol tre ağırlığı düştüğü g b  eş ğ ne gelme noktasında mutlaka yerden süne laçla-
     hasat nem n n de düşürülmes zorlaşmakta ve hasat   ması yapılmalı ve komşu tarlalarda da bu uygulamanın
     sonrası kızışmalarla da karşılaşılmaktadır.      yapılması ç n d ğer üret c ler uyarılmalıdır.


     www.turktob.org.tr
     www.turktob.org.tr
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12