Page 8 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 8

6


      5. Hastalık ve Yabancı Ot Mücadeles�ne         B. Hasat Sürec ndek Önlemler
        Gereken Özen Göster�lmel�d�r


       Ülkem z n farklı bölgeler nde pas hastalıkları (sarı,  1. Hasada Uygun Hasat Nem�nde Başlamak
      kahvereng ve kara) ver mde ve kal tede öneml ka-
      yıplara neden olmaktadır. Bu bağlamda özell kle bu    Ülkem z genel nde Karaden z ve Marmara Böl-
      paslara dayanıklı çeş t seç m en çevre dostu ve sürdü- ges dışında buğdayda uygun tane nem nde (%11-

      rüleb l r b r yaklaşım ken hassas çeş tle üret m yapıl- 12) hasat rahatlıkla yapılab lmekte ve hasat sonrası
      ması durumunda sapa kalkma dönem nden başlayarak    nem düşürmek ç n kurutmaya gerek kalmamak-
      hava nem ve sıcaklık değerler  zlenmel ve b rkaç püs-
      tül görülmes durumunda koruyucu laçlar kullanarak  tadır. Buna karşın buğday hasadının ortak b çerdö-
      mutlaka mücadele ed lmel d r. Aks durumda b n tane  verlerle yapıldığı ç n arpa yet şt r c l ğ n n de yoğun
      ve hektol tre ağırlıklarında öneml kayıplar yaşanmak- olduğu yerlerde buğday ve arpa hasadı b rl kte ya-
      tadır. Ülkem z genel nde yabancı ot laçlaması yaygın  pılmaktadır. Bu durumda özell kle sulu koşullarda
      olarak yapılmaktadır. Özell kle nadas/tahıl ek m nöbe- buğday yet şt r c l ğ n n yapıldığı alanlarda tane ne-
      t n n yapıldığı Orta Anadolu ve Geç t Bölgeler ’nde aynı  m n n uygun düzeye gelmes  ç n bekleme zorunlu-
      etken maddel yabancı ot laçlarının kullanılması nede- luğu doğup aks takd rde daha yüksek nemle b çme
      n yle bazı ot türler nde d renç gel şmes olur. Özell kle  durumu söz konusu olmakta ve kızışmayı önlemek
      bu durum kurak yıllarda dar yapraklı yabancı ot popü-  ç n hasat ed len ürünün ser lerek kurutulması ge-
      lasyonlarındak artışa neden olur. Nadas/tahıl yer ne  rekmekted r. Buna ek olarak Özel kle Orta Anadolu
      koruyucu toprak şleme s temler n de devreye sokarak  ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler ’nde hasat döne-
      nadas senes nde f ğ+tahıl karışımlarını ek m nöbet s - m nde hava oransal nem n n çok düşmes ve hasa-
      tem nde yaygınlaştırıp ota b ç m yapılması dar yapraklı  dın gec kt r lmes durumunda nem n %9’a veya altı-
      yabancı ot popülasyonlarının azaltılmasına öneml kat- na nmes prote n ağlarında f z ksel hasarlanmalara
      kı yapacaktır. Bu da f z ksel karışıklıklardan dolayı ürün- yol açmaktadır. Bu nedenle hasat dönem n n nem
      dek f yat düşüklükler n n önüne geçmek ç n öneml b r  ölçerle kontrol ed lerek b çerdöver bağlantılarının
      adımdır.                        ona göre yapılması çok öneml d r.


                                                   www.turktob.org.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13