Page 9 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 9

7 7 7

     2. Tane Kaybını En Aza İnd�recek           C. Hasat Sonrası Önlemler
       Şek�lde B�ç�m Yapmak

                                1. Ham Madden�n H�jyen�ne D�kkat Etmek
      Bu konuda ülkem z genel nde genel ola-
     rak b r farkındalık oluşmasına rağmen hâlâ       Hasadı b t r len buğday tanes b r d z  şlemden ge-
     AB standartlarının üzer nde tane kayıplarıyla    ç r ld ğ nde, farklı ürünler mal edecek sanay c ler ç n
     karşılaşmaktayız. Özell kle küçük ölçekl , yük-   tane ürün olmaktan çıkıp ham madde olarak n te-
     sek eğ ml ve taşlı araz lerde bu kayıp daha da    lend r l r. Bu ham madden n h jyen ne d kkat ed lmes
     artmaktadır. İşletme büyüklükler n n arttırıl-    oldukça öneml d r. Bu nedenle hasat sonrası buğday
     ması ç n toplulaştırma çalışmalarının hızlandı-   tanes n n geç c olarak döküldüğü yığınların b le alt-
     rılması, eğ ml araz lerde buğday tarımı yer ne   larına en azından b r naylon ser lerek toz topraktan
     çok yıllık b tk lere yer ver lmes ve taşlı araz le- korunması ve satışa kadar böcek, kuş ve fare tema-
     r n taş toplama mak neler yle tem zlenmes  bu  sının en aza nd r lmes tane h jyen ne çok öneml kat-
     kayıpların azalmasına öneml katkı yapacaktır.    kı sağlayacaktır. Bu önlemeler n alınması un ve rm k
                                endüstr s nde hem tem zleme masraflarını azaltacak
      T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu    hem de daha sağlıklı ve tem z ham madde elde ed l-
     ekonom k kaybı en aza  nd recek şek lde b r     mes n sağlayacaktır.
     “kamu spotunun” hazırlanarak hasat önces ya-
     yına sokulması toplumda farkındalık oluşturmak    2. Depolama Kayıplarını En Aza İnd�rmek
      ç n çok büyük b r adım olacaktır.
                                 Yaklaşık 9-10 aylık b r süreçte b nb r emekle üre-
                                t len ve b r sonrak hasada kadar nsanlarımızın gıda
     3. Sap/Saman Ver�m�n� Arttırmak            ht yacını karşılamak ç n depolanan buğdayda en bü-
       Amacıyla Hasadı Toprak              yük kayıplardan b r s de depolamada yaşanmaktadır.
       Sev�yes�ne İnd�rmemek               Kırsalda yapılan depolama kayıpları maalesef %10’a

                                kadar ulaşmıştır. Depolama kayıplarını en aza nd rme-
      Ülkem zde kal tel kaba yem ht yacı hâlâ karşı-  n n en y yolu modern s loların yapılmasıdır. L sanslı
     lanamamaktadır. Buğday sapını anız olarak tarla-   depoculukla uygulamasıyla da her geçen gün modern
     da bırakıp organ k madde oluşumuna katkı sağla-    depolama altyapımız gel şmekted r. Buna karşın küçük
     mak veya hayvan altlığı olarak kullanmak yer ne    ve orta ölçekl  şletmeler n f nansman yeters zl kler ve
     hayvan beslemede kullanmak maalesef devam      b lg eks kl kler neden yle yaşanan kayıpları en aza n-
     etmekted r.                      d rmek  ç n drenajı  y yapılan b r yere PVC malzeme

                                ser lmel d r. Uygun hasat nem nde b ç len buğdayın
      Özell kle kurak yıllarda saman f yatları tane   taneler n n buraya döküldükten sonra üstünün bu
     f yatının yarısına kadar yükselmekted r. Bu ne-   malzemeyle kapatılmalıdır. Oks jen g r ş n n kes ld ğ
     denle sap/saman ver m n arttırmak adına b ç m    “hermet k depolama” d ye adlandırılan depolama s s-
     yüksekl ğ neredeyse 1 cm’ye kadar nd r lmekte    tem n n bu alanlarda yaygınlaştırılması depolama ka-
     ve tane ürüne toprak ve yabancı ot sap kökler     yıplarının %1’ n altına nd r lmes ne öneml katkı sağla-
     de bulaşmaktadır. Bunların nem n n yüksek oluşu    yacaktır.
     ve taneyle temas etmeler  depolamada kızışma
     kaynaklı bozulmalara yol açmaktadır. Bu nedenle     Daha bereketl , tane ve depo kayıplarının en aza n-
     b ç m yüksekl ğ n n en az 5-10 cm’den aşağı ya-   d r ld ğ n ce buğday hasatlarına hep b rl kte ulaşmak
     pılması oldukça öneml d r.              d leğ yle…

     www.turktob.org.tr.turktob.org.tr
     www
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14