TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Açık Pozisyonlar

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRKTOB) PERSONEL ALIM İLANI

Birliğimize, Basın ve Halkla İlişkiler Bölümünde Basın ve Yayım Yardımcı Personeli olarak görev yapmak üzere bir eleman alınacaktır.

Başvuracak olan adayların;

  •  İmzalı başvuru dilekçelerini
  •  Özgeçmişlerini ve
  •  Aşağıdaki şartlarla ilgili diğer belgelerini de ekleyerek,  25/01/ 2019  günü  saat 17.00 ye kadar, Türkiye Tohumcular Birliği A.Öveçler 1309 Cadde 7B/1 Çankaya/ANKARA) adresine elden, kargo veya e-posta  ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuran adaylar, sözlü mülakata tâbi olacaklardır.

İşe alınacak personel, TÜRKTOB Tüzüğü ve Personel Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımak zorundadır.

I- GENEL ŞARTLAR

            a) Türk vatandaşı olmak,

             b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

             c) Hizmetliler için en az ilkokul, diğer görevler için yüksekokul mezunu olmak,

             d) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

  e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak,

             f) Askerlikle ilgisi olmamak veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

            g) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

             h) Birlikten bir defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,

             ı) Birlikten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkartılmış olmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR

Basın ve yayım yardımcı personeli olarak çalışabilmek için;

1. Üniversitelerin lisans veya ön lisans düzeyinde fotoğrafçılık, neşriyat, iletişim, habercilik, gazetecilik, basın ve yayım bölümlerinden birinden mezun olmak,

2) Fotoğrafçılık, neşriyat, iletişim, habercilik gibi konularda en az 2 yıllık bilgi birikimi ve deneyime sahip olmak,

3) Kurum tarafından yapılacak mülâkat sınavında başarılı olmak.