TOHUMUN İZİNDE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 8. ÇAĞRI İLANITÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

YEREL ÇEŞİT/ MATERYAL TOPLAMA PROJESİ

8. ÇAĞRI İLANI

1 / 7 / 2024

AMAÇ

Hızla artmakta olan dünya nüfusunun gelecekte yaşayacağı en önemli problemlerden biri yeterli ve sağlıklı beslenme problemidir. Bu problemin yaşanmaması için sağlıklı gıda üretiminin de nüfus artışına paralel olarak artırılması ve adil paylaşımı konusunda gerekli tedbirlerin şimdiden, hızla alınması gerekmektedir.

Tarım alanlarının artışının söz konusu olamayacağı gerçeğinden hareketle birim alandan alınan verimin artırılmasının tek yol olduğu görülecektir. Birim alandan alınan verimin artırılabilmesi için ise, yüksek verimli çeşitlerin ve süsdürülebilir yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Ülkemiz ekolojik koşullarına uygun, yüksek verimli çeşitlerin geliştirilebilmesi için en önemli ıslah materyali, yerel genetik çeşitliliğimiz ve yerel tohum kaynaklarımızdır. Bu kaynaklar binlerce yıllık süreçte birçok olumsuz şartlara karşı dayanıklılık geliştirdikleri için günümüzde en önemli ıslah materyali ve gelecekte karşılaşabileceğimiz birçok problemi aşmada önemli bir anahtardır.

Türkiye bitki genetik çeşitliliği bakımından çok özel bir konumda bulunmaktadır. Ülkemiz, 11.707 takson ve 3.035 adet endemik takson ile genetik kaynaklar bakımından dünyada çok önemli bir yere sahiptir.

Genetik kaynakların korunmasını teşvik eden birçok yasal düzenleme olmakla beraber aksine hükümler taşıyan düzenlemeler de vardır. Ayrıca bu işle görevli kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği de kaynakların akılcı bir şekilde korunması ve kullanımı konusunda zafiyet yaratmaktadır.  

Koruma ve sürdürülebilir kullanım bakımından üzerinde durulması gereken diğer bir konu da yerel çeşitlerin durumudur.

Ülkemiz, endemik türlerin yanı sıra yerel çeşitler açısından da çok zengindir. Çiftçilerin uzun yıllar içerisinde seleksiyonla ıslah ettikleri ve bulundukları yöreye uyum sağlamış olan bir kültür bitkisine ait çeşitler, yerel çeşit ya da köy çeşidi olarak adlandırılır. Islah programlarının önemli materyalini oluşturan ve yüksek varyasyon içeren yerel çeşitler, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığın yanında yüksek kalite ve tad özelliğine sahip olmaları nedeniyle bitki genetik kaynakları açısından önemli bir yere sahiptirler. Yüzyıllar içerisinde bu çeşitlerle ilgili oluşan ve yaşayan bilgi, aynı zamanda ülkemizin bize sunduğu bir kültür mirasıdır.

Tohumculuk üzerine yapılan yasal düzenlemeler, sadece kayıt altına alınmış tohumlukların ticaretine izin vermektedir. Bu durumda da yerel çeşitlerin tohumluklarının üretimi ve ticaretini kolaylaştıracak ve tüm bitki genetik kaynaklarımızın kayıt altına alınması için yeni yasal düzenlemelere acilen gerek duyulmaktadır. 

Bu gerçeklerden hareketle Türkiye Tohumcular Birliği “Tohumun İzinde” adıyla bir Sosyal Sorumluluk Projesi başlatmıştır. Bu projenin amacı;

Ülkemizin gen kaynaklarının ve yerel çeşitlerinin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi konusunda; mevzuatın iyileştirilmesi için öneriler getirilmesi, toplama, muhafaza ve değerlendirme çalışmalarının desteklenmesi, bu konularda ve biyokaçakçılık konusunda farkındalık yaratılması amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi yürüterek; bu konuda kamuoyu oluşturma, sahiplenme duygusu geliştirme ve bizzat bu işi destekleyerek toplama, muhafaza ve değerlendirme çalışmalarına olumlu bir katkıda bulunmaktır.

Bu projenin bir ayağı olarak düşünülen yerel çeşitlerin toplanmasına maddi destek sağlanması kapsamında bu çağrı ilanı yapılmıştır.

 

1. BAŞVURU

1.1.Üretime aktarılabilecek türlerde yapılacak toplama projeleri öncelikle desteklenecektir.

1.2. Proje Başvuruları Proje Başvuru Formu formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

1.3.Proje başına verilebilecek destek üst limiti KDV dâhil 80.000 TL'dir. Desteklenecek harcamalar;

a. Yurt içi seyahat giderleri (yolluk, konaklama, ulaşım)

b. Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım masrafları

c. Alet, makina, teçhizat, yazılım ve donanımlar (proje bütçesinin % 25 ini geçemez)

d. Sarf malzemeleri

e. Çalışmanın gerektirebileceği tohum, ilaç vs. gibi girdi masrafları

1.4. Proje Başvuru Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalıdır.

1.5. Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) ile projenin Word dokümanı klasörle birlikte teslim edilmelidir. Ayrıca projeye ilişkin tüm belgelerin ve projenin Word dokümanının bir adet CD'ye kaydedilmiş dijital kopyası da başvuru formuna eklenmelidir.

1.6. Türkiye Tohumcular Birliği'ne (TÜRKTOB) hitaben yazılmış kurum üst yazısı ile birlikte, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

1.7. Projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için bu ilanın başlığında yer alan ve TÜRKTOB web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde TÜRKTOB'a ulaştırılması esastır. Posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TÜRKTOB sorumlu değildir.

1.8. Kimler Başvurabilir: Üniversiteler ve kamu kurumları başvuru yapabilir.

 

2. DEĞERLENDİRME

2.1. Projeler TÜRKTOB sekreteryası tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede aşağıdaki hususlar kontrol edilir;

(   )      Proje formu ön kapak sayfasında projenin süresi belirtildi.

(   )      Proje süresi 12 ayı geçmemektedir.

(   )      Proje yürütücüsü en az yüksek lisans mezunu araştırmacıdır.

 (   )     Araştırma giderlerinin gerekçeli dökümü verildi.

(   )      Araştırma giderlerinin fiyatlarına ilişkin proforma fatura, teklif mektubu vb. belgeler eklendi.

(   )      Proforma fatura, sözleşme, teklif mektubu vb.’deki rakamlar KDV dahil olarak bütçe tablolarına yazıldı.

(   )      Bütçe tabloları eksiksiz dolduruldu.

(   )      Proje Yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılara ait kısa özgeçmiş ve başlıca yayınlarının listesi sunuldu.

(   )      Proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacılar ve Rektör/Rektör Yrd./Müdür/Başkan vb. imzaları tamamlandı.

(   )      Kurum/kuruluşun başvuru talebi yazısı yazılmıştır.

(   )      Bir adet CD’ye proje içeriği (word formatında) ve ekleri kopyalandı, proje klasörüne eklendi.

 (   )     Proje Formu tüm bilgi ve belgelerle birlikte klasör içerisine konuldu.

Bu hususlarda eksik varsa tamamlanması için 1 ay süre verilir, bu süre içinde tamamlanmayan projeler ileri değerlendirmeye alınmaz.

2.2. Eksikleri tamamlanan projeler Değerlendirme Kurulunca değerlendirilir. Bu değerlendirmede ihtiyaç, metod ve bütçe açısından değerlendirme yapılır. Her yıl en fazla 2 proje desteklenmesi mümkün olacağından değerlendirme kurulunca karar verilen en iyi iki projenin desteklenmesi kararlaştırılır. Desteklenmeyen projeler için herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz.

 

3. İŞ AKIŞI

3.1. Sekretarya tarafından Ar-Ge proje çağrısına çıkılması (Yılda Bir kez)

3.2. Proje başvurularının sekretarya tarafından ön değerlendirilmesinin yapılması (1 hafta)

3.3. Sekretarya tarafından ön değerlendirilmesi uygun bulunan proje başvurularının ilgili Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi (2 hafta)

3.4. Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak Sekretarya tarafından ihtiyaç varsa revizyon yaptırılması (1 hafta)

3.5. Sözleşmelerin imzalanması (başvuru son tarihinden itibaren 1 ay içinde)

3.6. Yürütücü Kurumlar tarafından projelerin gelişme raporlarının TÜRKTOB’a gönderilmesi (proje süresinin ortasında)

3.7. Devam eden projelerin gelişme raporlarının değerlendirme kurulu tarafından incelenmesi

3.8.Proje ödemelerinin yapılması (1. dönem)

3.9. Sonuçlanan projelerin Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi (proje bitiminde)

3.10. Proje sonuç raporlarının TÜRKTOB’a gönderilmesi

3.11. Proje ödemelerinin yapılması (2. dönem)

 

4. ÖZEL ŞARTLAR

4.1. Projenin başlaması için gerekli izinler proje yürütücüsü veya yürütücü kurum tarafından alınacak ve TÜRKTOB'a ibraz edilecektir. İzin alınmadan faaliyet yapılmayacak ve kaynak aktarılmayacaktır.

4.2. Toplamalar sırasında oluşturulacak proje ekibinde TÜRKTOB veya Türkiye Tohum Gen Bankası (TTGB)  personeli bulunacaktır.

4.3. TÜRKTOB veya TTGB tarafından sağlanacak materyal toplama formları eksiksiz doldurulacaktır.

4.4. Toplanacak materyalin tamamı TTGB'na teslim edilecek ve burada muhafaza edilecektir.

4.5. Yerel çeşitlerimiz ülkemize ait çok önemli gen kaynakları olup, materyalin toplanması, TTGB'na gönderilmesi ve proje süresince elde edilecek bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

4.6. Projeden elde olunan sonuçlar TÜRKTOB'un izni olmadan hiçbir yerde yayınlanamaz.

4.7. Proje süresince kamuoyunda farkındalık yaratılması ve biyokaçakçılıkla mücadele konularında bazı faaliyetlerin de yapılması esastır. Bu amaçla ihtiyaç duyulabilecek materyal TÜRKTOB ve TTGB'nca sağlanacaktır.

CV FORMATI

GELİŞTİRME RAPORU FORMU

PROJE BAŞVURU FORMU

SONUÇ RAPORU FORMU

SÖZLEŞME