TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİRLİĞİMİZ

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB); Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2006 Aralık ayında TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu “tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla"tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup; bünyesinde Bitki Islahçıları Alt Birliği, Fidan Üreticileri Alt Birliği, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ve Fide Üreticileri Alt Birliği yer almaktadır.

Kuruluşlarını tamamlayan Alt Birlikler; kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı temin etmek, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösterenler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan Türkiye Tohumcular Birliği çatısı altında birleşmişlerdir.


Türkiye Tohumcular Birliği, ülkemiz tohumculuk sektörünün kanunla verilmiş yetkilere sahip en üst teşekkülüdür.

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRKTOB) 

 

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ MESLEKİ ETİK KURALLARI

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu tohumculuk sektörünü;‘Bitki çeşitlerini ıslah eden, tohumlukları üreten, işleyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz eden, ithal veya ihraç eden ya da tohumculuk ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar ile bu kuruluşların oluşturduğu birlik veya derneklerden müteşekkil yapı’ olarak tarif etmektedir.

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu Türkiye Tohumcular Birliğine, ‘Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösterenlerin uymaları gereken mesleki etik kurallarını belirlemek’ görevini vermiştir.

 

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu ve çalışanları tohumculuk sektörüne karşı dürüst, güvenilir, saygın, şeffaf olmayı ve aşağıda yazılı mesleki kurallara uymayı taahhüt eder. 

1. Tohumculuk Sektörünün saygınlığının ve imajının korunması, geliştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yürürlükteki mevzuatına ve genel ahlak kurallarına uyarlar.

2. Diğer şirket ve kişilerle, üyesi oldukları alt birliklerle ve Türkiye Tohumcular Birliği ile ilgili olarak anlaşmazlıkları kurumlara, basına ifşa etmezler. Anlaşmazlığın durumuna göre üyesi oldukları Alt Birliğe, Türkiye Tohumcular Birliğine veya Türkiye Tohumcular Birliği Hakem Kuruluna müracaat ederler.

3.Çıkar çatışmasına neden olacak eylemlerden ve diğer sektör üyeleri ile ilgili olumsuz propagandadan kaçınırlar. Sektör ile ilgili işlerini yürütürken tohumculuk sektörünün ortak menfaatlerini korumayı taahhüt 4. Tüketici hakları ve sağlığı konularında duyarlıdırlar.

5. Tüm üyelerine, diğer sektör üyelerine ve müşterilerine eşit mesafede hareket ederler. Karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yaparlar.

6. Çalışma sahaları dışında olan, tohumculuğun diğer alt sektörleri ile ilgili konularda müşterilerine ve diğer tohumculuk sektörü üyelerine yanıltıcı bilgi vermezler. İlgili alt sektör üyesine veya alt birliğe yönlendirirler.

7. Hizmet ettikleri tohumculuk sektörünün amaç ve ortak menfaatlerine uygun davranırlar.

8. Tohum üreticileri ve tohum yetiştiricileri karşılıklı olarak yaptıkları sözleşmelerde birbirlerinin hak ve menfaatlerini en üst derecede korurlar.

YUKARIDA YAZILI OLAN KURALLARA İLAVE OLARAK; TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİNİN ve ALT BİRLİKLERİN SEÇİM İLE GÖREVE GELEN ORGANLAR, ÜYELERİ ve ÇALIŞANLARI:

1. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, dürüst, objektif, şeffaf ve gayretli olurlar. Birlik ve alt birliklerin çıkarları ile çatışan veya görev ve sorumlulukların tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyici faaliyetlere girmekten kaçınırlar.

2. Üyelerinden topladıkları bilgileri kendilerinin ve diğer üyelerin çıkarları için kullanıp, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara neden olmazlar.

3. Karar ve faaliyetlerini etkileyecek, ayrıcalık ve yarar sağlamaya yönelik hediye ve hizmet almazlar.

4. Görevlerini yerine getirirken siyasi, sosyal ve dini görüşlerini ifade etmezler. Bireysel ve kültürel farklılıkların, çalışmalarını olumsuz etkilemesine neden olmazlar.

5. Tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafededirler.

6. Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamazlar.

7. Üyelerin paraları, Birlik ve Alt Birliklere ait taşınır ve taşınmaz malların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınırlar.