KVKK

KVKK AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi 1271 Sk. No:21 Libra Kule Kat:1 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Tohumcular Birliği (Birlik) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri kapsamında ve işbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni) çerçevesinde işlenmektedir.

Birliğimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Birliğimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile www.turktob.org.tr adresli web sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Birliğimiz tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamlardan Birliğimizin internet sitesi vasıtasıyla 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve KVKK’nın 5 ve 6’inci maddesinde düzenlenen meşru menfaat ve gerekli hallerde açık rıza kişisel veri işleme hukuki sebepleri kapsamında toplanmaktadır.

TÜRKTOB, Birliğin organları (Genel Kurul,Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetim Kurulu, Hakem Kurulu ve Birlik Personelinin) kişisel verilerini  KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, kilitli dolaplarda saklanmaktadır.

 

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla Birliğimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

- Birlik tüzüğümüzde yer alan amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda, Birliğimizin ve/veya üyelerimizin, birlik faaliyet ve etkinliklerinin tanıtımı ve duyurulması da dahil olmak üzere tanıtım, reklam, duyuru ve benzeri amaçlarla tanıtım kitapçığı, broşür, e-bülten, e-anket gibi basılı veya basılı olmayan belgelerin hazırlanması, birliğe ait www.turktob.org.tr web sitesi ve facebook, instagram, gibi sosyal medya hesapları vasıtasıyla duyurulması ve üyelerle paylaşılması,

- Birliğimize ait www.turktob.org.tr web sitesi ve facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarının, mobil uygulamalarının oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi,

- Birliğimize ait web sitesinin kullanımı sırasında kanuni yükümlülükler kapsamında ziyaretçi trafik bilgilerinin tutulması ve muhafazası,

- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şekilde birlik defter ve kayıtlarının oluşturulması ve muhafazası,

- Gerekmesi halinde, Birlik ile kamu kurum ve kuruluşları ve diğer Alt Birlikler arasında, iletişim ve etkileşimin arttırılması amacıyla işbirliklerinin kurulması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi,

- Birliğimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması (kamera kayıtlarının alınması),

- Kişisel verilerinizin yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılması,

 Birlik organlarımızda yer alan gerçek kişilerin ad, soyad, doğum tarihi ve TCKN, Birlik organlarına giriş ve ayrılma tarihi gibi mevzuatta belirtilen kişisel verilerini 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuattan doğan kanuni ve hukuki yükümlülüklerin ifası ve gerekli bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruşları ile gerekmesi halinde uyuşmazlıkların çözümü amacıyla yargı mercileri ile paylaşmaktayız.

Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenen kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şekilde açık rızanız veya açık rıza olmaksızın diğer işleme şartlarından birinin bulunması halinde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartlarına uyulması kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla ve aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilir:

- Tanıtım, reklam alanlarında ya da tanıtım kitapçığı, broşür, e-bülten, e-anket gibi basılı veya basılı olmayan yazılı veya elektronik belgelerin oluşturulması, hazırlanması, basımı amaçlarıyla hizmet alınan birlik adına veri işleyen yurtiçindeki üçüncü kişilere,

- Birliğe ait www.turktob.org.tr web sitesi, facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve güncellenmesi amaçlarıyla hizmet alınan birlik adına veri işleyen yurtiçindeki üçüncü kişilere,

- Birlik tarafından düzenlenen veya Birliğin tüzüğü çerçevesinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapabileceği işbirlikleri çerçevesinde düzenlenebilecek etkinlik ve faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla işbirliği yapılan ve/veya bu amaçlarla hizmet alınan Birlik adına veri işleyen yurtiçindeki üçüncü kişilere,

- Birlik tarafından üyelere sağlanan hediye, promosyon vb. gibi hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla   işbirliği kurulan üçüncü kişi ve kurumlara,

Birliğimiz tarafından yapılan kişisel veri aktarımları 6698 sayılı Kanun’da öngörülen işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, muhafazası ve aktarılması süreçlerinde kişisel verilerinize yetkisiz ve/veya hukuka aykırı olarak erişilmemesi için gerekli idari ve teknik tedbirler uygulanmaktadır.

4. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun ve kimliğinizi ispata elverişli şekilde, yazılı olarak, Birliğimizin Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi No:21 Libra Kule K:1 Balgat Çankaya/ANKARA adresine iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz. Birliğimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Birliğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5. Kişisel Verilerinizin Saklanacağı Süreler

KVKK’na uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklanacaktır.

Buna ek olarak, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (TIKLAYINIZ)