TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

YÖNETMELİKLER

Asma Fidanı Ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği
Bı̇tkı̇ Çeşı̇tlerı̇nı̇n Kayıt Altına Alınması Yönetmelı̇ğı̇
Bı̇tkı̇ Koruma Ürünlerı̇nı̇n Uygulama Usul Ve Esasları
Bı̇tkı̇ Sağlığı Teşhı̇s Ve Analı̇z Laboratuvarlarının Kuruluş,
Bağcılık Yönetmeliği
Bitki Çeşit, Tohumluk Üretimi Ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik
Bitki Karantinası Yönetmeliği Ek 1
Bitki Karantinası Yönetmeliği
Çı̇ftçı̇ İstı̇snası Uygulama Esasları Yönetmelı̇ğı̇
Çı̇ftçı̇ Kayıt Sı̇stemı̇ Yönetmelı̇ğı̇ Kayıt Formu
Çı̇ftçı̇ Kayıt Sı̇stemı̇ Yönetmelı̇ğı̇
Çı̇lek Fı̇desı̇ Üretı̇mı̇, Sertı̇fı̇kasyonu Ve Pazarlaması Yönetmelı̇ğı̇nde Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇k
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği
Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu Ve Pazarlaması Yönetmeliği
Döner Sermaye Uygulama Yönetmelı̇ğı̇
Doğal Çiçek Soğanları Yönetmeliği
Döner Sermaye Uygulama Yönetmeliği
GDO Yönetmelı̇kte Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Yönetmelı̇k
Genetı̇k Yapısı Değı̇ştı̇rı̇lmı̇ş Organı̇zmalar
İyı̇ Tarım Uygulamalarına İlı̇şkı̇n Yönetmelı̇k
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelik
Meyve Fidanı Ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği
Organık Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
Organı̇k Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlı̇şkı̇n Yönetmelı̇k
Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
Özel Üretim Alanları Yönetmeliği
Pancar Tohumluğu Sertı̇fı̇kasyonu Ve Pazarlaması
Sebze Fı̇desı̇ Üretı̇m Ve Pazarlaması Yönetmelı̇ğı̇
Sözleşmelı̇ Üretı̇m İle İlgı̇lı̇ Usûl Ve Esaslar
Sebze Tohum Sertifikasyonu Ve Pazarlaması Yönetmeliği
Tahıl Tohumu Sertı̇fı̇kasyonu Ve Pazarlaması Yönetmelı̇ğı̇
Tarımsal Üretı̇m Kayıt Sı̇stemı̇ Yönetmelı̇ğı̇ - Tükas
Tohumculuk Hı̇zmetlerı̇nde Yetkı̇ Devrı̇ Yönetmelı̇ğı̇
Tohumculuk Sektöründe Yetkı̇lendı̇rme Ve Denetleme Yönetmelı̇ğı̇
Tohumluk Kontrolör Yönetmelı̇ğı̇
Tohumluk Patates Sertı̇fı̇kasyonu Ve Pazarlaması Yönetmelı̇ğı̇
Tarım Havzaları Yönetmeliği Değişiklik
Tarım Havzaları Yönetmeliği
Yağlı, Lı̇flı̇, Tıbbı̇ Ve Aromatı̇k Bı̇tkı̇ Tohumu Sertı̇fı̇kasyonu Ve
Yem Bı̇tkı̇lerı̇ Ve Yemeklı̇k Tane Baklagı̇l Tohumluğu Yönetmelı̇ğı̇
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik