Yayın İlkeleri

TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi

Makale Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kuralları

1.     Dergi, tohumculuk konusunda; yenilikçi ve özgün araştırmalar ile derlemeler yayımlamaktadır.

2.     Dergide eserler, Türkçe yayımlanır.

3.     Dergi Yayın Kurulu, dergiye gelen makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra dergi de yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir. İki hakem görüşü farklı olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşü alınır.

4.     Dergide yayımlanacak makalenin daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış ve yayın hakkının verilmemiş olması gerekir.

5.     Dergide yayımlanacak makalenin atıflarından, bilimsel verilerinden, sonuçlarından ve etik kurallara uygun olup olmadığından yazar/yazarlar sorumludur (yazar/yazarlar bu durumu telif hakkı sözleşmesinde kabul eder).

6.     Makale, baskı öncesi sayfa düzenlemesi son kontrolü için yazışmalardan sorumlu yazara e-posta ile pdf formatında gönderilir ve 48 saat içinde cevaplaması istenir. Bu aşamada küçük yazım hatalarının giderilmesi dışında düzeltme kabul edilmez. Son kontrolün yapılması tümüyle yazışmalardan sorumlu yazarın sorumluluğundadır. Dergi yayımcıları, dergi standardına uyum açısından her aşamada düzeltme yapma hakkına sahiptirler. Yayımlanmasına karar verilen makalenin son hâli üzerinde ekleme ve çıkarma işlemi yapılamaz.

7.     Yayın süreci tamamlanmış ve yayıma kabul edilmiş makaleler geliş tarihi esas alınarak basılır.

8.     Dergide yayımlanan makale için yazarlara telif ücreti ödenmez. Makalenin yayımlandığı basılı dergiden makaledeki yazar sayısına bakılmaksızın yalnızca birinci yazara 5 adet gönderilir.

9.     Makale yazım şablonu

                                        Başlık,

                                        Özet (en fazla 200 kelime),

                                        İngilizce özet (abstract- en fazla 200 kelime)

                                        Anahtar Kelimeler (Türkçe/İngilizce en fazla 5 adet)

                                        1. Giriş

                                        2. Gereç ve Yöntem

                                        3. Bulgular ve Tartışma

                                        4. Sonuç

                                        5. Kaynaklar

                                        (Derlemeler bu şablonun dışındadır fakat kaynak gösterimi "Kaynaklar" bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır.)

10.     Makale, A4 boyutundaki kâğıdın tek yüzüne, sağ-sol ve alt-üst marjin boşlukları 3 cm olacak şekilde “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak Microsoft Word programında yazılmalıdır.

11.     Makalenin başlığı, kısa, makalenin içeriğini tam olarak yansıtacak şekilde koyu (bold) ve 12 boyutta her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde ortalı yazılmalıdır. Ana başlıkta kullanılan sözcük sayısı en fazla 15 adet olmalıdır (bağlaçlar hariç).

12.     Makale içindeki diğer başlıklar; her sözcüğün ilk harfi büyük, koyu (bold), 11 boyut ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

13.     Yazar(lar) isimleri başlıktan sonra 1 satır aralığı (12 nk) boşluk bırakılarak 11 boyut ile yazılmalı ve unvan kullanılmamalıdır. Yazarlara adres bilgisi için üstten numara verilmeli (sorumlu yazarın e-posta adresi için numaranın arkasına üst yıldız konulmalıdır) ve adresleri bu numaralara göre yazar isimlerinin altına yazılmalıdır.

14.     Sayfa numaraları 10 boyut ile otomatik numaralandırma fonksiyonu kullanılarak sayfanın ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

15.     Yazar adresleri yazar isimlerinin altına 1 satır aralığı (12 nk) boşluk bırakılarak adres sırasına göre önde üst numaralı olarak ortalı ve 10 boyut-yatık (italik) yazılmalı ve adreslerin altına sorumlu yazarın e-posta adresi önde üst yıldız ile yazılmalıdır.

16.     Özet, 200 kelimeyi aşmayacak, çalışmanın amacını ve sonucunu içerecek şekilde 9 punto düz ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altında, en az 3 ve en fazla 5 adet olarak alfabetik sırayla verilmelidir.

17.     Makale yazılırken paragraf girintisi yapılmamalı, paragraflar arasında ve başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır

18.     Özet ve İngilizce özet (Abstract) bölümlerinden sonraki bütün bölümler iki sütun halinde ve sütunlar arasında 0,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalı, şekil ve çizelgeler dahil 6 sayfayı geçmemelidir. Yazı karakteri olarak “Times New Roman” 11 boyut kullanılmalıdır.

19.     Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri için “Şekil”, sayısal değerler için “Çizelge” olarak belirtilmeli ve metin içerisine yerleştirilmelidir. Şekil ve çizelgelerin eni 15 cm’yi geçmemeli, sayfanın başına veya sonuna yerleştirilmeli ve metin içerisinde ardışık numaralandırılmalıdır. Çizelge içerikleri en az 8 boyut olmalı ve ondalık sayılar virgül ile ayrılmalı ve dört veya daha fazla basamaklı tam sayılarda ise nokta “.” kullanılmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında yer almalı ve 11 boyut ile normal tümce düzeninde iki yana yaslanık olarak yazılmalıdır. Çizelge ile ilgili açıklamalar yıldız (*) ile simgelendirilerek çizelgenin altında verilmelidir. Fotoğraflar siyah-beyaz renkte ve en az 300 dpi kalitede olmalıdır. Metin içerisinde yer alan fotoğraflar tek bir sayfada yer almalı ya/ya da birbirini takip eden sayfalarda yer almamalıdır. Metin içerisindeki ölçü birimlerinde uluslararası standart birimler (SI) kullanılmalıdır. Cins isimler yatık (italik) olarak taksonomik yazım kurallarına göre yazılmalıdır.

20.Kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları”1 kaynağına başvurulabilir.

21.     Kaynaklar, metin içerisinde kaynak bildirimi soyadı-yıl sistemine uygun yapılmalıdır. Örneğin; tek yazarlı atıfiçin (Ottekin 2008) ve ikiden fazla atıf için tarih sırasına göre (Kaya ve Day 2009; Ottekin ve ark. 2001). Yabancı yazarlar için ayrımda “and” ikiden fazla yazar için “et al.” kısaltmaları kullanılmalıdır. Örn: (Prosperi et al. 1996). Yararlanılan kaynaklar makalenin en sonunda Kaynaklar başlığı altında 11 boyut, asılı 1,25 ve çift sütun halinde aşağıdaki örneklere uygun olarak alfabetik sırayla verilmelidir.

Dergiden alınmışsa:

Naserian, B., Asadi, AA., Rahimi, M., and Ardakani MR. (2007). Evaluation of wheat cultivars and mutants for morphological and yield traits and comparing of yield components under irrigated and rain fed conditions. Asian J. Plant Sci., 6(2), 214-224.

Kitaptan alınmışsa:

Düzgüneş O., Kesici T., Kavuncu O. ve Gürbüz F. (1987). Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. 295 s, Ankara.Yazarı bilinmeyen kaynaklar:Anonim (2007). Tarımsal Yapı, Üretim, Fiyat, Değer-2007. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu.(Eğer kaynak Türkçe ise)

Anonymous (1990). AACC Approved Methods 8th Edition. American Association of Cereal Chemists, St. Paul MA.USA. (Eğer kaynak başka bir dilde ise)

İnternet ortamından alınmışsa:

Anonim (2012). http://www.turktob.org.tr (Erişim tarihi: 19.03.2012) (Eğer kaynak Türkçe ise)

Anonymous (2012). http://faostat.fao.org (Erişim tarihi: 19.03.2012) (Eğer kaynak başka bir dilde ise)

Not: Derleme makalelerin kaynak bildirimleri de yukarıda belirtilen kurallara göre olacaktır.

Yayın İlkeleri

1.     TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, hakemli bir dergidir ve yılda dört sayı yayımlanır.

2.     Derginin yazım dili Türkçedir. Bilimsel makalelerin özeti Türkçe ve İngilizce (abstract) olarak yayımlanır.

3.     Yazar tarafından; TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi'nde basılmak üzere gönderilen derleme dışındaki yazıların kabul tarihinden önce başka bir yerde yayımlanmadığı ve/veya sonrasında da başka bir yerde yayımlanmayacağı kabul edilmiş sayılır.

4.     Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun olması zorunludur.

5.     Yazılar, iki konu hakeminin olumlu görüşleri alındıktan sonra yayımlanır.

6.     Dergide yayımlanan yazıların telif hakları yazar / yazarları tarafından karşılıksız olarak TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi'ne devredilir (Telif Hakları Devir Formu). Yazar tarafından dergiye basılmak üzere gönderilen eserler ve diğer araçlar yayımlansın veya yayımlanmasın yazarına iade edilmez.

7.     Dergide yayımlanan yazılarda ileri sunulan iddia ve/veya görüşlerin sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

8.     Dergide yayımlanacak çeviri yazılar için orijinal kaynaklı eser sahibinden etik kurallara uygun olarak alınmış izin belgesinin makale ile birlikte dergiye gönderilmesi zorunludur.

9.     Dergide aynı yazarın birden fazla makalesi/yazısı yayımlanmaz. Tüm yazarları aynı olmayan ortak çalışmalarda ise bu zorunluluk aranmaz.

10.   Diğer yazarların yazı veya makalelerinden alıntı yapıldığında kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak gösterilmediğinde yazar sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.